توی شروع سال 99 ما که هنوز عادت به دوری از هم نداشتیم، دوماه قرنطینه و دورکاری رو تجربه کرده بودیم؛ شرایطی اجباری که برامون درس‌های و تجربه‌های تازه‌ای داشت.

فروردین 99 بعد از حدود دوماه دلتنگی، با این کمپین، سری به خونه‌های همدیگه زدیم و از حال و شرایط اون روزها برای هم گفتیم و نوشتیم.

image 2.1 (2).jpg (214 KB)

image 2.2 (2).jpg (239 KB)